سرویس حمل و نقل گروهی به همراه

راهنمای استفاده از اپلیکیشن به همراه

اپلیکیشن به همراه را دانلود و نصب کنید

مسیر مناسب خود را انتخاب کنید 

زمان حرکت خود را انتخاب کنید 

اطلاعات بلیت خود را چک کنید 

روش پرداخت خود را انتخاب کنید

بارکد بلیت خود را به راننده نشان دهید

فهرست